Studijski posjet Londonu i Dublinu

Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek, kojeg je predstavljala Ljiljana Božić-Krstanović, je od 2. do 8. ožujka 2014. godine sudjelovao u studijskoj posjeti Londonu i Dublinu koju su , kao integralni dio projekt „Triple A for Citizens“ nositelj kojeg je Europska organizacija za građansku akciju (ECAS), organizirali partneri na projektu iz Velike Britanije Law Centres Network (LCN) i Republike Irske National Association Citizens Information Services (NACIS).

Bila je to prilika da sudionici/sudionice iz devet europskih zemalja koje participiraju u provedbi projekta neposredno upoznaju sustave pružanja informacija, savjeta i pravne pomoći u Velikoj Britaniji i Republici Irskoj.

Program posjete Velikoj Britaniji obuhvatio je posjetu u malim grupama Sout West London Law Centres, Croydon Citizens Advice Bureau, AgeUK Croydon, Croydon MIND, Turnaround, Croydon County Court, London South Bank University Legal Advice Clinic.

Grupa u kojoj je sudjelovala predstavnica Centra obišla je Croydon Turnaround – savjetovalište za mlade. U ovom centru mladi mogu dobiti informacije i savjete o zdravlju, zapošljavanju, obrazovanju, stambenom zbrinjavanju , prevenciji konzumiranja alkohola, droge i sl. Također zaposlenici centra posreduju između mladih i roditelja , te im pružaju podršku koja im je potrebna. Kada se u njihovu radu pojavi neki problem pravne prirode , upućuju se u pravne centre. U nastavku naša je grupa posjetila Croydon Law Centar koji je bavi pružanjem pravne pomoći vezano za socijalnu skrb, stambeno zbrinjavanje , zapošljavanje, dugove i imigraciju. U razgovoru s odvjetnicom koja radi u centru saznali smo da imaju suradnju s posebnom organizacijom prevoditelja koji im pomažu u slučaju kad se pojave stranke koje ne govore engleski jezik i to na vrlo jednostavan način putem telefona koji se u takvim situacijama uključuje na razglas.

Svi sudionici/e posjetili su i Gradsku vijećnicu Croydon, te prisustvovali prezentaciji o reformi sustava socijalne skrbi u Croydonu.

Drugog dana posjete Londonu svi učesnici posjetili su House of Lords i Upper House of Parliament. Posebno je bio dojmljiv posjet Domu lordova. Naš domaćin Lord Bach potrudio se pozvati kompetentne i zanimljive izlagače. Naglašena je važnost uloge organizacija civilnoga društva u

pružanju besplatne pravne pomoći. Nastavno smo posjetili Royal Courts of Justice . Citizens Advice Bureau ima svoj ured i na ovom sudu i pruža pravnu pomoć strankama koji nemaju zastupnike pred sudom. Pravnu pomoć pružaju u pravnim stvarima vezanim uz zapošljavanje, stambeno zbrinjavanje, dugove, potrošačka prava i sl.

Organizacija posjeta Dublinu bila je drugačije koncipirana. Cijeli set izlagača predstavio nam je specifične organizacije civilnog društva koje djeluju u mreži NACIS. Posebno me se dojmilo informiranje putem web-site NACIS-a koje je sveobuhvatno i lako dostupno na različite načine. Jasno je da za takav posao i uredno ažuriranje podataka potrebna sinergija više struka. No, krajnji rezultat je iznimno koristan građanima kojima je namijenjen.

Citizens information services pruža pravnu pomoć na 268 lokacija u svojih 42 centra. U Irskoj se pravna pomoć pruža u specijaliziranim pravnim stvarima kao što su socijalna skrb, zapošljavanje, zdravlje, porezi, migranti, obrazovanje, obiteljske stvari. CIS ima specijalizirane pravne klinike (Free Legal Advice Centre –FLAC) kojih je 73 na području cijele Irske i koje su specijalizirane za pojedina pravna područja u kojima prednjači obiteljsko pravo, radno pravo, dugovanja po kreditima, nasljedno pravo, imigracijsko pravo. Sustavno se djeluje na uključivanju volontera u rad FLAC-a, tako da je trenutno uključeno oko 500 volontera na području cijele države. U vrlo zanimljivom izlaganju Zse Varga i Eoin Coffey, odvjetnika saznali smo i specifičnosti irskog pravnog sistema i sustava pružanja pravne pomoći. U Irskoj su različiti tipovi pravne pomoći ovisno o tome je li slučaj građanski ili kazneni. Pravna pomoć u građanskim predmetima obuhvaća pravno savjetovanje ( usmeno ili pismeno savjetovanje u većini pravnih područja) i zastupanje u građanskim sudskim postupcima. Osoba koja se kvalificira za pravnu pomoć u građanskim predmetima mora ispuniti tri uvjeta : slučaj mora biti takav da bi svatko angažirao odvjetnika, ispunjenje imovinskog uvjeta , te važnost samog predmeta spora.

Nastavno u maloj grupi posjetili smo Mercy Law Resource Centre – centar za beskućnike. Ovaj centar pruža pomoć osobama koje su beskućnici ili su u riziku da to postanu što uključuje osobe koje su odslužile zatvorske kazne, mentalno oboljele, prostitutke i sl. Pomoć se pruža u području stambenog zbrinjavanja i socijalne pomoći. Centar nastoji i ovoj populaciji osigurati jednak i djelotvoran pristup pravosuđu.

Na samom kraju održan je sastanak s partnerima i suradnicima, predstavljena su dosadašnja postignuća i najavljene buduće projektne aktivnosti.

U Osijeku, 18.03.2014.

Ljiljana Božić Krstanović,

Voditeljica projekta

više o Projektu pogledati pod kategorijom: Što radimo -Ljudska prava-Pravni centar- PPP za građane

 

 

Photo Dub Study Visit Triple A