Aktivnosti – Kultura nenasilnog djelovanja – O nenasilju

Njegovanje kulture nenasilja

Izgradnja demokratskog društva, društva koje je otvoreno za promjenu i usvajanje novoga, temelji se na odgovornom sudjelovanju svakog pojedinca u pozitivnim društvenim promjenama. Osobna odgovornost počinje onda kada osoba prepoznaje da može mijenjati vlastiti život, ali istovremeno uvažava i brine o potrebama drugih i zajednice. Kultura nenasilja uključuje vrijednosti koje određuju način na koji se ljudi odnose jedni prema drugima, bilo da je riječ o pojedincima ili grupama.Važan aspekt kulture nenasilja je da su ljudi u svojim odnosima jednaki (ravnopravni u dostojanstvu) i da se ponašaju jedni prema drugima s poštovanjem, da sukobe znaju rješavati dijalogom i da uvijek streme ka miroljubivim rješenjima. Takvo ponašanje vidljivo je u odnosu unutar obitelji, u odgojnim i obrazovnim ustanovama, na radnim mjestima i na kraju u cijeloj lokalnoj zajednici. Društvo koje se zasniva na ravnopravnosti (jednakosti u odnosima), društvo je koje njeguje nenasilje. Nenasilje ne znači samo zaustavljanje i odsutnost nasilja, već mu je glavni cilj transformirati svaki oblik sukoba tražeći i naglašavajući njegov uzrok te razvijajući kapacitete koji će sukobu pristupiti u produktivnom, a ne u destruktivnom smislu. Tada sukob postaje prilika za jasno izražavanje potreba pojedinaca i grupa, a zatim i prilika za razvijanjem različitih modela i kreativnih rješenja kojima zadovoljavamo potrebe. U želji da gradimo društvo koje će naglašavati dostojanstvo svake osobe i odupirati se svakom obliku zlouporabe moći potrebno je odgovorno sudjelovanje svake osobe, skupine, institucije, svih sektora društva i to međusobno povezanih u razmjeni i nadopunjavanju.  

Više o  nenasilju

DEFINICIJA NENASILJA prema Christian Mellon i Jaques Semelin   Sama riječ «ne-nasilje» odnosi se na odbijanje nasilja prema vlastitom uvjerenju ili političkoj etici, ali nužno veže i sferu načina djelovanja. više>> NENASILJE I PACIFIZAM prema Christian Mellon i Jaques Semelin   Kada se pacifizam definira kao „ne-otpor“, tada je razlika između pacifizma i nenasilje velika, budući da je sam pojam otpora središnji u cijeloj nenasilnoj problematici. više>> VRSTE NASILJA prema mirovnom teoretičaru Johan Galtungu   Nasilje je privlačno jer odgovara patrijarhalnoj, dominantnoj logici i čuva postojeći red i podjelu uloga. Ono je u svako doba nadohvat ruke i ne mora se posebno učiti, niti poticati. više>> ODRICANJE OD NASILJA prema Karl-Heinz Bittl-Drempetic   Umjesto konkurencije u prvi plan dolazi suradnja. više>> SUKOB I KONSTRUKTIVNA OBRADA SUKOBA prema G. Gugel   Sukob ima konstruktivnu ili destruktivnu dinamiku, ovisno o izabranom načinu na koji ga se želi riješiti. više>> VJEŠTINE NENASILNE KOMUNIKACIJE   Nenasilna komunikacija teži za otvaranjem učinkovite komunikacije između ljudi u odnosu. više>> ŠEST ELEMENATA NENASILJA prema Martin L. Kingu   više>> NENASILJE NASUPROT DOMINACIJI   o ratu protiv terorizma više>>