II. SASTANAK LOKALNE STRUČNE PLATFORME – OSIJEK – PROSINAC 2015.

20151214_131011

Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek 14. prosinca 2015. godine organizirao je drugi sastanak lokalne stručne platforme Osijek u svrhu jačanja načela dobrog upravljanja i anti-diskriminacije na lokalnoj razini. Inicijalni sastanak platforme održan je u srpnju ove godine.

Na sastanku je uz članove i članice platforme sudjelovao i pročelnik upravnog odjela za financije i nabavu Grada Osijeka, gdin.David Krmpotić.

Jedna od tema sastanka bila je transparentnost lokalnog proračuna, a povodom dodjele priznanja za transparentnost proračuna za 2015. godinu Instituta za javne financije Gradu Osijeku. David Krmpotić predstavio je novi projekt Grada Osijeka – weblog “Čist račun – osječki proračun” na kojem građani imaju potpune, točne i pravodobne informacije o prihodima i rashodima gradskog proračuna. Ovim projektom nastoji se osigurati dobra komunikacija između Grada i građana, približiti proračun građanima te ih potaknuti da prate aktivnosti Grada i sudjeluju u njihovu kreiranju.

U nastavku razgovaralo se o godišnjem financiranju udruga kroz prijavu projekata na gradski natječaj te novom modelu financiranja. Predstavnica „Potrošačkog foruma“ ukazala je na problem financiranja Savjetovališta za potrošače, te obvezu gradova – jedinica lokalne uprave, da sukladno Zakonu o zaštiti potrošača financiraju rad Savjetovališta.

Članovi/članice platforme zaključili su da ukazani projekt svakako doprinosi načelima dobrog upravljanja (građanska participacija, transparentnost…) te da treba nastaviti s istim.  

Na sastanku platforme nastavno su se razmijenile informacije o isteku gradske Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području grada Osijeka za razdoblje od 2011. do 2015. Članica platforme, predstavnik gradskog Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvo izvjestila je kako će sredinom 2016. biti donijeta nova lokalna strategija, a u procesu izrade će uz Povjerenstvo za OSI ulogu imati i mnogobrojne udruge koje će se početkom 2016. pozvati na okrugli stol kako bi Grad dobio povratnu informaciju, preporuke.

Članovi/članice platforme složili su se s navedenim kako u proces izrade nove lokalne Strategije treba uključiti sve relevantne dionike, a posebno udruge invalida kako bi jasno ukazali na nove probleme i dali preporuke za njihovo rješavanje. Članovi platforme smatraju da je lokalna Strategija svakako bila uspješan alat za borbu protiv diskriminacije osoba s invaliditetom.

Komentirana je dosadašnja provedba Akcijskog plana provedbe mjera Nacionalne politike za ravnopravnost spolova za 2011-2015 na području Osječko-baranjske županije u odnosu na Grad Osijek. Članove/članice platforme o provedbi na lokalnoj razini izvjestila je Predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Osijeka, gđa.Sanja Stipanić. Članovi/ice su raspravljali o provođenju kampanja i drugih aktivnosti s ciljem upoznavanja javnosti sa Zakonom o ravnopravnosti spolova i drugim diskriminacijskim zakonima te mehanizama zaštite od rodne diskriminacije, o obilježavanju relevantnih dana vezano uz ravnopravnost spolova te o političkoj zastupljenosti žena u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti, na regionalnoj i lokalnoj razini (od dva Dogradonačelnika niti jedna žena, od 7 pročelnika/ica upravnih odjela 2 su žene, a od 36 gradskih zastupnika/ica 9 su žene).

Članovi/članice platforme smatraju da pri izradi sljedećeg Akcijskog plana gradska povjerenstva (Beli Manastir i Osijek) predlože Županijskom povjerenstvu da uvrsti mjeru koja će se odnositi na stambeno zbrinjavanje žrtava nasilja u obitelji.

Članovima i članicama predstavljen je i proces neovisnog monitoringa organizacija s područja Osijeka u sklopu projekta „Civilno društvo za odgovorno upravljanje“ IPA 2011, financiran sredstvima EU i Ureda za udruge Vlade RH, kojeg provodi Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek u suradnji s dva nacionalna partnera .