Donesena je odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

CENTAR ZA MIR, NENASILJE I LJUDSKA PRAVA OSIJEK
Trg Augusta Šenoe 1
31 000 Osijek

Osijek, 25. svibnja 2018. godine

Na temelju odredbi čl. 29. Statuta Centra za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek, čl.29. Zakona o radu i čl. 37. st.1. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, Upravni odbor Centra donosi:

ODLUKU O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Članak.1.
1. ANGEL ČABARKAPA, iz Osijeka, imenuje se službenikom za zaštitu osobnih podataka Centra za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek.

Članak 2.
Službenik za zaštitu podataka obavlja sljedeće poslove:
– vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi Zakona o zaštiti podataka;
– upozorava voditelja zbirke osobnih podataka na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih podataka u slučajevima planiranja i radnji koje mogu imati utjecaj na pitanja privatnosti i zaštitu osobnih podataka;
– upoznaje sve osobe zaposlene u obradi osobnih podataka s njihovim zakonskim obvezama u svrhu zaštite osobnih podataka
– brine o izvršenju obveza iz članka 14. i 17. Zakona o zaštiti osobnih podataka
– omogućava ostvarivanje prava ispitanika iz članka 19. i 20. Zakona o zaštiti osobnih podataka;
– surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad obradom osobnih podataka.
– informira i savjetuje voditelja obrade ili izvršitelja obrade te zaposlenike koji obavljaju obradu o njihovim obvezama u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 te drugim odredbama Unije i Zakonom o zaštiti podataka[7],
– prati poštovanje Uredbe (EU) 2016/679 te drugih odredaba Unije i Zakona
o zaštiti podataka i politiku voditelja obrade ili izvršitelja obrade u odnosu na
zaštitu osobnih podataka, uključujući raspodjelu odgovornosti, podizanje svijesti i osposobljavanje osoblja koje sudjeluje u postupcima obrade te povezane revizije,
– pruža savjete, kada je to zatraženo, u pogledu procjene učinka na zaštitu podataka i praćenje njezina izvršavanja u skladu s člankom 35. Uredbe (EU) 2016/679 i Zakona o zaštiti osobnih podataka,
– surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka,
– djeluje kao kontaktna točka za Agenciju za zaštitu osobnih podataka o pitanjima u pogledu obrade, što uključuje i prethodno savjetovanje iz članka 36. Uredbe (EU) 2016/679 te savjetovanje, prema potrebi, o svim drugim pitanjima.

Članak 3.
Službenik za zaštitu podataka ima obvezu tajnosti ili povjerljivosti glede obavljanja svojih zadaća, a sve u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 te drugih odredaba Unije i Zakona o zaštiti podataka.

Članak 4.
Službenik za zaštitu osobnih podataka može ispunjavati i druge zadaće i dužnosti po nalogu voditelja obrade ili izvršitelja obrade.

Članak 5.
Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti, a koja obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka.

Članak 6.
Službeni kontakt – podaci službenika za zaštitu osobnih podataka CSS Rijeka su:
– e- mail: angel@centar-za-mir.hr
– službeni telefon broj: 031/ 206-886

Članak 7.
Ova Odluka objavit će se na oglasnoj ploči i na web stranici Centra.

Predsjednica UO Centra:
Julia Perić

Dostaviti :
1. Angel Čabarkapa, ovdje
2. Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, Zagreb
3. Oglasna ploča
4. Pismo