ODRŽANA RASPRAVA O DOPRINOSU CIVILNOG DRUŠTVA SUZBIJANJU KORUPCIJE I REFORMI JAVNE UPRAVE

U organizaciji Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, a povodom dovršetka procesa ugovaranja projekata u sklopu programa IPA 2011 „Jačanje potpore organizacijama civilnog društva za povećanje dobrog upravljanja i transparentnosti javne uprave u Hrvatskoj“, organizirana je rasprava na temu „Doprinos civilnog društva suzbijanju korupcije i reformi javne uprave“ . Rasprava je održana 5. veljače 2015. s u Kući Europe (Ban centar) u Zagrebu.

Raspravi su nazočili i na istoj sudjelovali Ljubo Manojlović, Srpski demokratski forum i Miren Špek, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek, inače partneri na projektu „Civilno društvo za odgovorno upravljanje“ koji se financira sredstvima pomoći Europske unije iz programa IPA 2011 „Jačanje potpore organizacijama civilnog društva za povećanje transparentnosti i dobrog upravljanja javne uprave u Hrvatskoj“.

Sama rasprava se dotakla širokog spektra tema, pri čemu je uz osvrt na novu Strategiju suzbijanja korupcije za period od 2015.-2020. bilo riječi o Akcijskom planu suzbijanja korupcije te Strategiji razvoja javne uprave kao i o Zakonu o pravu na pristup informacijama. Ministar Bauk najavio je mogućnost osnivanje novog Vladinog ureda koji bi se bavio razvojem javne uprave u svrhu bolje koordinacije strateških aktivnosti na ovome području,  dok je Povjerenica za informiranje istaknula važnost Inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast kao mehanizma približavanja javne vlasti građanima.
Apostrofirana je i nužnost transparentnog rada samih udruga, posebice zbog činjenice da je u sustavu preko 6000 tijela koja dodjeljuju javna sredstva udrugama.
Zaključak svih okupljenih je da uspostava kvalitetnog sustava nadzora rada državnih i lokalnih tijela nije moguća bez aktivnog i jakog civilnog društva, te bez adekvatne financijske podrške naporima koji imaju za cilj povećanje transparentnosti rada javnih vlasti i suzbijanje korupcije na svim razinama.